Maligayang pagdating sa website ng San Francisco Arts Commission
Ang San Francisco Arts Commission (SFAC) ay isang ahensiya ng Lungsod na nagtatanggol sa sining bilang na mahalaga sa araw araw na buhay sa pamamagitan ng mamuhunan sa mataginting na kumunidad ng sining ,  nagpapasigla ng  kapaligiran ng lungsod at hinuhubog ang makabagong patakaran ng kultura.

MAYROON NANG AVAILABLE NA MGA PONDO UPANG MAKATULONG SA MGA ARTISTA! I-KLIK ITO

Dancers on a stage with their arms outstreached

Kularts Palau'an, BirdCall. Photo by Claire Meyler

CONTACT

Pangunahing Opisina
401 Van Ness Avenue, Suite 325 (War Memorial Veterans Building)
San Francisco, CA 94102
Oras ng Opisina:
Monday–Friday, 8:30 AM 5:00 PM
*Sarado sa mga legal na bakasyon

Pangkalahatang Mga Katanungan
Email art-info@sfgov.org or call (415) 252-2255

Mga gumagamit ng TTY,  maaari lamang na tawagan (800) 735-2929 o (415) 934-1022

Kung kailangan ang tulong sa  Filipino, tawagan si Cece Carpio (415) 252-2217]

Liaison to Commissioners, Director of Cultural Affairs & Deputy Director
Alyssa Ventre, Commission Secretary
alyssa.ventre@sfgov.org or (415) 252-2255

Press Inquiries + Public Records Requests
Rachelle Axel, Director of Public and Private Partnerships
rachelle.axel@sfgov.org or (415) 252-2227

PUBLIC MEETINGS

Ang SFAC ay tapat sa bukas na gobyerno. Kahit n sinong miyembro ng publiko ay maligayang tinatanggap sa aming mga pagtitipon at magbigay ng opinyon.  
Ang mga buong pulong ng  Arts Commission ay kadalasan ginaganap sa unang Lunes ng buwan 2:00 p.m. sa City Hall, Room 416, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, San Francisco. Ang mga Commission sub-committee meetings ay ginaganap sa 401 Van Ness Avenue, Room 125, San Francisco, maliban lamang kung sinabi sa nakapaskel na agenda.
Lahat ng  agenda  ng lupon ay nakapaskel 72 oras bago mag-umpisa ang pulong. Para sa mga darating at nakaraang  Committee at buong mga meeting ng Commission, mga agenda at mga katitikan ay makukuha  dito.

Lahat ng mga meeting ay nakapaskil sa aming KALENDARYO.

Iskedyul ng Regular Meeting sa Isang Tingin:

 • Full Commission, Unang Lunes kada buwan, 2:00 p.m.
 • Civic Design Review Committee, pangatlong Lunes kada buwan, 2:00 p.m.
 • Ang Community Investments Committee, Martes, bawat ikalawang buwan mula Pebrero, 1:00 p.m.
 • Executive Committee, pang-apat na lunes kada buwan, 12:30 p.m.
 • Street Artists Committee, nakaiskedyul kung kinakailangan.
 • Street Artists screenings, unang Martes bawat quarter (Enero, Abril, Hulyo, Oktubre), 1:00 ng hapon.
 • Advisory Committee of Street Artists at Crafts Examiners, unang Martes bawat buwan, 1:00 p.m.
 • Visual Arts Committee, pangatlong Miyerkoles kada buwan, 3:00 p.m.

Mangyaring tandaan, kung ang nakapaskel na iskedyul ay araw ng bakasyon, kadalasan ang  meeting ay iiiskedyul sa kasunod  o sinundan na linggo; suriin ang  mga pahina ng meeting sa mga partikular na petsa at mga agenda, pati na rin ang mga minuto galing sa mga pulong mula pa nuong  2003. Ang mga kasulatan na isinalin sa ibang wika at mga serbisyo para sa tagasalin ng wika ay makukuha ninyo ng walang bayad. Kung kailangan ang tulong, maari lamang na tawagan si Commission Secretary Alyssa Ventre, (415) 252-2255, alyssa.ventre@sfgov.org.

ARTS COMMISSION PROGRAMS

Ang Civic Design Review ay tinitiyak na ang  civic architecture ay nasa umpisa ng disenyo at pagpapanatili. The Civic Design Review Committee ay binubuo ng limang Commissioners na hinirang ng Mayor, kasama ng dalawang architect, Isang  landscape architect at dalawang iba pang propesyonal sa design at/o regular na mga tao. Ang mga  Commissioners ay namamahala ng pagsusuri sa maraming pagbabago ng lahat na gusaling pangmamamayan, mataas na tulay, mataas na daanan, pasukan, bakod, muwebles  ng kalsada, lampara o ibang gusali sa lupa ng Lungsod at Probinsiya. Ang  Committee ay sinusuri din ang mga makasaysayang plaka, mga arko , tulay, mga daan patungo at iba pang gusali na umaabot sa kahit na anong kalsada, highway, parke o iba pang lugar na pampubliko na ari ng Lungsod.

Community Investments (Grants)—Ang  SFAC ay nagbibigay ng pera sa mga artista na taga San Francisco at maliliit at katamtamang laking organisasyon para sa sining mula sa  Cultural Equity Endowment Fund  para alagaan ang pagpapatuloy na paglaki ng mataginting at ibat ibang komunidad ng sining, na may pagpapahalaga sa partikular na kultura at mga komunidad na mulat mula pa ay kulang sa serbisyo. Ang  Arts Commission ay nagsusuporta din ng mga  Cultural Center na ari ng Lungsod, na nagsisilbi sa komunidad sa pamamagitan ng pabahay ng mga organisasyong hindi pangkalakal  at nagbibigay ng mga programa para sa sining na mababa ang bayad,  mga palabas at lugar para sa  exhibition.

Public Art—Ang SFAC ay nagdadagdag ng ganda ng mga gusaling pambubliko sa San Francisco at mga lugar  sa pamamagitan ng Art Enrichment Ordinance ng Lungsod na nag-uutos na dalawang porsiento ng buong halaga ng konstruksiyon ng proyektong pangmamamayan ay para sa sining pambublika. Mga likhang sining na kinomesyon mula sa programang ito ay bumubuo ng City’s Civic Art Collection, na kasama ang mga monumento na may kasaysayan,  larawan,  eskultura at instalasyon. Ngayon, ang Collection ay mayroong lampas sa  3,500 mga bagay na maaring maekspiyensiya sa buong lungsod, mula sa aeropuerto hanggang sa zoo.  Ang  SFAC ang namamahala din ng  Public Art Trust, na pinopondohan ng mga boluntryong konstribusyon galing sa mga private developers na may mga proyekto sa downtown.
Para mag-apply sa mga oportunidad sa sining pampubliko, bisitahin ang  Calls for Artists na lugar nitong  website.

San Francisco Arts Commission Galleries (SFAC Galleries)—Dahil maraming lokasyon sa may  Civic Center, ang  SFAC Galleries ay ginagawang mapupuntahan ang contemporary art ng mas maraming madla sa pamamagitan ng mga  curated exhibitions at special projects na naglalarawan ng aming  regional diversity at posisyon sa Bay Area  sa loob ng tanawin ng sining na internasyonal.

Mga Lugar:
SFAC Main Gallery
401 Van Ness, Ste. 126
(415) 252-2244
Martes–Sabado, 11:00 AM–6:00 PM

SFAC Galleries sa  C+M (Coffee + Milk)
War Memorial Veterans Building, Lobby
Lunes–Biyernes, 7:30 AM - 4:00 PM

SFAC Gallery, Art at City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, Ground Floor
Lunes–Biyernes, 8:00 AM - 8:00 PM

Ang Street Artist Licensing ay nagpapatunay sa mga artista na ipagbili ang kanilang mga gawa sa mga  itinalagang lugar sa mga lugar na maraming bisitang dumadating katulad ng  Fisherman’s Wharf, Justin Herman Plaza at Union Square. Kailangang ipakita ng mga kasaling artista na sila ang may gawa ng kanilang ipinagbibiling likhang sining. Bilang kapalit, ang mga artista ay tumanggap ng setipikado na nagbibigay ng lisensiya  na ipagbili ang kanilang gawa sa mga itinalagang lugar. Ang mga loterya ay ginaganap sa ibaibang lugar para malaman kung aling lugar ang ookupahan ng isang artista sa araw na yoon.

Opisina:
401 Van Ness Avenue, Ste. 124B
(415) 252-2213
Martes-Biyernes, 9:00 AM – alas dose, 12:30 PM -2:00 PM

Mga Hakbang  para Magtayo ng Inyong  Street Artist Business

1.    Kailangan ikaw ang gumawa at nagtitinda ng iyong gawa lamang sa mga lugar na itinalaga sa San Francisco.
May mga bagay na hindi nagbibigay ng sertipikado katulad ng: mga pagkain, insenso, pabango, langis para sa katawan, sabon, o iba pang produkto na kosmetiko na lumalapat sa katawan o balat. Para sa mga bagay na ito, kontakin ang Police Department sa Hall of Justice, (415) 553-1115, para magtanong tungkol sa Peddler’s Permit.

2.    I-download ang application o mag-apply online. Kung mag-aaply online, gamitin ang SFACSAP. Mangyaring tandaan, na ang mga aplikasyon ay kailangang ibigay kasama ang  $20 hindi maibabalik na bayad. Ang mga bayad ay kailangang tseke o money order nakapangalan sa “San Francisco Arts Commission”; hindi kami tumatanggap ng pera. Credit cards/debit cards ay maaring gamitin  ng personal sa opisina ng programa o online.

Pag-Aaply bilang isang  “family unit” partnerships:
Ang Street Artist Ordinance (Police Code Section 2400) ay nagtatakda na ang “family unit” ay “dalawa o mas marami pang  tao na magkakasama sa paggawa o produksiyon ng sining o craft item, walang sinuman sa kanila ang may relasyon na  employer-employee sa ibang miyembro kaya, o, dalawa o mas marami pang tao na may kapansanan sa katawan o sa isip na kasali sa pormal na rehabilitation program, na kasama ang mga aktibidad sa paggawa ng likhang sining at mga craft ng sinabing mga tao.”
Kung ang likhang sining o craft ay nilikha ng magkasosyo, bawat isang kasosyo ay kailangang magbigay ng aplikasyon para sa kanyang sarili, at ilista ang ibang miyembro ng pamilya sa lugar ng “family unit”. Bawat miyembro ng pamilya ay kailangang magbayad ng  $20 application fee; at bawat miyembro ng isang pamilya ay kailangang magbayad ng hiwalay na bayad para sa lisensiya. Lahat ng miyembro ng mga pamilya ay susuriin na magkakasama at kailangang ipakita sa screening committee ang kanilang  makahulugang kontribusyon sa paggawa ng bagay na ipagbibili nila.

3.    Gumawa ng appointment para sa  Advisory Committee of Arts and Crafts Examiners screening meeting para ipakita ang mga  gawang kamay na likha at mga paninda na ginawa ninyo at para maaprobahan ng Komite. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa meeting , tingnan ang Agenda and Minutes ng Advisory Committee.

4.    Irehistro ang inyong negosyo sa Lungsod.
Kumuha ng Business Tax Registration Certificate kahit online o sa personal sa Tax Collector’s office, City Hall, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, Room 140 (first floor), San Francisco. Telepono (415) 554-4400.

5.    Kailangan din ninyo ng Seller’s Permit.
Makukuha ninyo ito sa State Board of Equalization. Walang bayad ang permit na ito at makukuha ninyo ng personal sa  121 Spear Street, Suite 460, San Francisco, (415) 356-6600 o online.

6.    At katapusan, kumuha ng inyong Street Artist Certificate online o sa personal sa Street Artist Licensing office; tingnan sa taas ang mga detalye ng lokasyon.

PAPAANO BABAGUHIN ANG INYONG LISENSIYA

Ang kada tatluhang buwan na iskedyul ay sumusunod sa iskedyul ng fiscal year:

 • Quarter 1: Enero–Marso 31
 • Quarter 2: Abril 1-Hunyo 30
 • Quarter 3: Hulyo 1-Septiyembre 30
 • Quarter 4: Oktubre 1-Disyembre 31

Bayad sa Lisensiya:
$191 para sa tatlong buwang certificate fee o $764 para isa isang-taong certificate fee

Ang mga pasong sertipikado ay hindi tatanggapin sa loteryo para sa mga lugar ng street artist.  Ang kabiguang pagbago ng inyong sertipikado ay hahadlang sa inyong pagtinda sa kalsada. Kung hindi ninyo binago ang inyong sertipikado sa loob ng 2 taon, kailangang ninyong mag- reapply at magbayad ng bagong application fee para sumali uli sa programa.

Maari ninyong baguhin ang inyong sertipikado sa pamamagitan ng koreo o personal sa opisina ng Street Artist Program sa oras ng opisina. Nota: Umaabot ng sampung araw ng negosyo para iproseso ang lisensiya.

LOTERIYA AT LUGAR NA PINAGBEBENTAHAN

Ang mga loteriya ay ginaganap bawat araw para italaga ang mga lugar na pagbebentahan sa mga kasaling artista. Bisitahin ang  lottery schedule para sa mga itinalagang lugar. Kailangan ninyong dumating ng 15 minutos bago mag-umpisa para punan ang  lottery slip para isali at kailangan ninyong ipakita ang wastong Street Artist Certificate. Ang lokasyon ng loteriya para sa  Downtown at lugar sa Fisherman’s Wharf ay sa Fisherman’s Wharf, Beach Street (pagitan ng  Larkin at Hyde), malapit sa mga baitang ng bleacher sa Aquatic Park. Ang lokasyon ng loteriya sa  Justin Herman Plaza ay nasa plaza. Walang opisyal na loteriya sa Lunes, Martes at Miyerkoles. Sa halip, unang dumating  unang pagsisilbihan at ang mga artista ay inaasahan na angkinin ang kanilang lugar a pamamagitan ng pagpirma sa mapa na matatagpuan doon. Para sa mas kompletong listahan ng mga lugar na pinagbebentahan, maari lamang na tingnan ang maps. Ang mga lugar ng booth ay kulay asul. Ang mga numero ng booth ay tumutugma sa numero na nakapinta sa bangketa.

What's Coming Up

Public Meeting

Advisory Committee of Street Artists and Crafts Examiners

April 07
/
1:00 PM to 4:00 PM

War Memorial Bldg | Rm 125
Public Meeting

Advisory Committee of Street Artists and Crafts Examiners

April 07
/
1:00 PM to 4:00 PM

War Memorial Bldg | Rm 125
Public Meeting

Advisory Committee of Street Artists and Crafts Examiners

April 07
/
1:00 PM to 4:00 PM

War Memorial Bldg | Rm 125
Public Meeting

Advisory Committee of Street Artists and Crafts Examiners

April 07
/
1:00 PM to 4:00 PM

War Memorial Bldg | Rm 125